CENÍK

 Test vstřikovačů Common rail  300,- Kč/ks

Test mechanických vstřikovačů 100,-Kč/ks

Test vstřikovačů PD 500,-Kč/ks


Test čerpadla VP30 PSG5        1500,-Kč

Test čerpadla VP44 PSG5        1500,- Kč

Test čerpadla VP44 PSG16      2000,-Kč

Test čerpadla commonrail       1500,-Kčuvedené ceny jsou bez DPH

 


O NÁS » Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Petr Komínek Autokomi

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Reklamační řád společnosti Petr Komínek se sídlem IČ: 69810273 Praha 4 – Modřany ulicí K Trnkám 1595/1 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 714 se vztahuje na spotřební zboží, u něhož  jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.
Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákon na ochranu spotřebitele. Tento Reklamační řád Společnost zpravidla přiměřeně použije také v případě kupujících, kteří nejsou ve smyslu Zákona Spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník; pro vyloučení pochybností však tento reklamační řád pro kupující, kteří nejsou Spotřebiteli, nezakládá jakékoli vymahatelné nároky vůči Společnosti, nejsou-li dány právním předpisem nebo kupní smlouvou.
Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností) je poskytována záruka kratší, jedná se především o starší neboli použité zboží, na které se ze zákona vztahuje záruka v délce maximálně 3 měsíců ode dne převzetí Zboží.
Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

2. POJMY
2.1. V tomto Reklamačním řádu mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, nevyplývá-li výslovně něco jiného, následující význam:

a) "Ceník" znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.autokomi.cz .Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
b) "Kupní cena" znamená cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek. Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenou;
c) "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ.
d) "Kupující" znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
e) "Obchodní podmínky" znamená dokument Společnosti − "Obchodní podmínky č. 2/2007", které mají 5 stran;
f) "Objednávka" znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
g) "ObčZ" znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Kupní smlouvy;
h) "Reklamace" znamená uplatnění práva Kupujícího z odpovědnosti za vady, případně za nedodání Zboží, vůči Společnosti;
i) "Společnost" znamená OSVČ Petr Komínek Autokomi IČ: 69810273, se sídlem Praha 4, K Trnkám 1595/1, PSČ 14300, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 714, která je v případě tohoto Reklamačního řádu v postavení prodávajícího;

j) "Spotřebitel" znamená Kupujícího, který nakupuje Zboží za jiným účelem než za účelem podnikání s tímto Zbožím;
k) "Zákon" znamená jakýkoli právní předpis České republiky, který se týká vztahů mezi prodávajícím (Společností) a Kupujícím;
l) "Zboží" znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou
předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
Rozpor s kupní smlouvou:
3.1.1. V případě, že Zboží vykazuje při předání zjevné vady nebo je-li Zboží předáno v porušeném transportním obalu (rozpor s Kupní smlouvou), je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a bez zbytečného odkladu uplatnit odpovědnost za rozpor s Kupní smlouvou. Kupující je poté oprávněn požadovat dodání Zboží v množství, jakosti, provedení a obalu, jež určuje Kupní smlouva, a to dle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží nebo jeho opravou (doplněním). Není-li takový postup možný, např. pokud Společnost již nemá Zboží stejného druhu, může
Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

3.1.2. Vada Zboží, která se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí, se považuje za rozpor s Kupní smlouvou existující již při převzetí Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.  Uplatnění vad v záruční době:

3.1.3. Jestliže se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, je Kupující oprávněn uplatnit Reklamaci. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit nejlépe v místě uzavření Kupní smlouvy.

3.1.4. Práva z odpovědnosti za vady Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3.2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
3.2.1. Kupující je povinen před podpisem faktury/dodacího listu popř. Kupní smlouvy Zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní a/nebo kvalitativní vady.
3.2.2. Před další instalací, případně povrchovou úpravou je Kupující povinen ověřit  (vyzkoušet), zda se Zboží shoduje s požadavkem a zda správně pasuje (dosedá) na vozidle.
3.2.3. Rozhodl-li se Kupující Zboží nepřevzít v souladu s bodem 3.1.1. či mu nebylo Zboží dodáno, je povinen toto oznámit neprodleně (popřípadě ve lhůtě stanovené Obchodními podmínkami) v provozovně Společnosti.
3.2.4. Uplatňuje-li Kupující reklamaci, je nutné tuto doložit:

a) vadným Zbožím (neplatí v případě, požaduje-li Kupující pouze dodání
chybějícího Zboží),
b) dokladem o koupi Zboží a řádně vyplněným záručním listem (u Zboží k němuž byl záruční list dodán),
c) řádně vyplněným Reklamačním protokolem

d) dokladem o odborné montáži v autorizovaném Autoservisu, je-li Kupující osobou nezpůsobilou provádět odbornou montáž, tzn. není autoservisem nebo osobou s oprávněním k provádění autoopravárenské činnosti, a je-li Zboží k odborné montáži určeno a bylo namontováno.

3.2.3. Případné odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Společnosti.

4. POSTUP SPOLEČNOSTI PŘI REKLAMACI
4.1. PRÁVA SPOLEČNOSTI
4.1.1. V případě uplatnění Reklamace Společnost o Reklamaci rozhodne; k takovému rozhodnutí je oprávněn pověřený pracovník Společnosti (Reklamační technik pobočky nebo centrály, vedoucí pobočky, koordinátor centrálního skladu).
Společnost je povinna vydat Kupujícímu doklad o uplatnění odpovědnosti za vady.

4.1.2. Společnost může reklamaci posoudit:
a) přímo na své pobočce,

4.1.3. Společnost zamítne Reklamaci:
a) má-li reklamované Zboží vadu, za kterou Společnost podle Zákona nebo Kupní smlouvy neodpovídá,
b) v případě, že Reklamace nebyla uplatněna v záruční době,
c) v případě, že je reklamováno běžné opotřebení Zboží způsobené jeho používáním,
d) nebyla-li Reklamace řádně uplatněna, tzn. nebyl např. dostatečně vyplněn Reklamační protokol (chybí údaje rozhodné pro identifikaci vad Zboží).


4.2. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
4.2.1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady.
4.2.2. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí uplatnění Reklamace. Jestliže není Společnost schopna tuto lhůtu dodržet, informuje pracovník příslušné pobočky Kupujícího o stavu Reklamace do vypršení této lhůty (to může nastat při předání Reklamace dodavateli Společnosti nebo záručnímu servisu z důvodu jejího odbornějšího posouzení, případně opravy); nesouhlasí-li Kupující s prodloužením zákonem stanovené lhůty, zůstává v platnosti lhůta dle bodu a). V případě, že lhůta pro vyřízení reklamace nebyla dodržena, má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
4.2.3. Společnost v případě oprávněné Reklamace vyřizuje Reklamaci některým z následujících způsobů:
a) dodáním chybějícího Zboží,
b) odstraněním vad opravou Zboží,
c) výměnou Zboží,
d) přiměřenou slevou z Kupní ceny Zboží,
e) vrácením zaplacené Kupní ceny v případě odstoupení od Kupní smlouvy.


4.2.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží nebo výměnu jeho vadné součásti.
4.2.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Zboží mohlo být řádně užíváno, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení Kupní ceny. Totéž platí tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat; za opětovný výskyt vady se považuje výskyt vady poté, kdy vada byla již dvakrát reklamována a odstraňována.

4.2.6. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a Kupující nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

účinné od 1.1.2009


1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Společnost povinna dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Společnosti Kupní cenu.
1.2. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Společnost a Kupující písemně jinak. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena písemná Kupní smlouva a/nebo Rámcová smlouva o dodávkách zboží, mají tyto písemné smlouvy, v případě rozporů mezi jejich ustanoveními a ustanoveními těchto Obchodních podmínek, přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.
1.3. Je-li Kupující Spotřebitelem vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Společností tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ.

2. POJMY
2.1. V těchto Obchodních Podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:
a) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží ke dni uzavření Kupní smlouvy. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese se považuje za součást těchto Obchodních podmínek. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;
b) „E-shop“ znamená webovou stránku Společnosti Petr Komínek - Autokomi která umožňuje Kupujícím vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Společnosti;
c) „Kupní cena“ znamená  cenu určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění Objednávky,, kterou je Kupující povinen zaplatit Společnosti za dodané Zboží. Kupní cena nezahrnuje dopravné ani Vratnou zálohu dle čl. 9.1. Obchodních podmínek.


Dopravné a Vratná záloha jsou splatné spolu s Kupní cenu dle čl. 6;
d) „Kupní smlouva“ znamená:
I. je-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními
podmínkami ve smyslu § 588 a násl. ObčZ,
II. není-li Kupující Spotřebitelem kupní smlouvu uzavřenou v souladu s Obchodními
podmínkami ve smyslu § 409 a násl. Obchoz;
e) „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která se Společností uzavřela
Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
f) „Obchodní podmínky“ znamená tento dokument - Obchodní podmínky , které
mají 5 stran;
1
g) „ObchZ“ znamená zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění ke dni
uzavření Kupní smlouvy;
h) „Objednávka“ znamená návrh Kupní smlouvy učiněný Kupujícím Společnosti, který
Společnosti došel ve smyslu § 43a odst. 2 ObčZ;
i) „ObčZ“ znamená zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření
Kupní smlouvy;
j) „Rámcová smlouva o dodávkách zboží“ znamená písemnou smlouvu, jejímž
předmětem je spolupráce Společnosti a Kupujícího při pravidelných a dlouhodobých
dodávkách Zboží Společností Kupujícímu a stanovení podmínek těchto dodávek;
k) „Společnost“ znamená obchodní společnost Petr Komínek Autokomi IČ 69810273 udělená Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 714;
l) „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
m) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti ve
znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy,
případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli
nejsou uvedeny v některém z katalogů Společnosti. Jedná se zejména o náhradní díly do
automobilů, příslušenství a doplňky k automobilům, motorové oleje a maziva.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Kupní smlouvu lze uzavřít
I. písemně, tj. podpisem Kupní smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné
Objednávky Kupujícím a jejím písemným odsouhlasením Společností,
II. ústně, tj. učiněním ústní Objednávky Kupujícím a jejím ústním odsouhlasením
Společností,
III. konkludentně, tj. kombinací písemné nebo ústní Objednávky Kupujícího a jejího
ústního nebo písemného odsouhlasení Společností nebo jiným jednáním
Společnosti a Kupujícího, ze kterého vyplývá vůle stran uzavřít Kupní smlouvu.
3.2. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím
Internetu (za podmínek uvedených v čl. 10 Obchodních podmínek). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odsouhlasení Objednávky Společností. Společnost je oprávněna ve všech případech odsouhlasit Objednávku tím, že dodá Zboží na adresu uvedenou v Objednávce (a není-li adresa v Objednávce uvedena na adresu sídla/místa podnikání nebo bydliště Kupujícího). V takovém případě je Kupní smlouva uzavřena okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.
4. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ
4.1. Nedohodnou-li se Společnost a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy
provozovna nebo bydliště Kupujícího. Má-li Kupující více provozoven nebo bydlišť a
nedohodnou-li se strany jinak, je místem plnění provozovna nebo bydliště nejbližší
prodejnímu místu, kde bylo Zboží objednáno.

4.2. Společnost zajišťuje rozvoz zboží jeden krát denně. Je-li místem plnění, dle dohody stran, provozovna Společnosti lze Zboží odebrat zpravidla ihned. Je-li místem plnění provozovna nebo bydliště Kupujícího je lhůta dodání Zboží nejdéle druhý následující pracovní den od okamžiku uzavření Kupní smlouvy případně, je-li Kupní smlouva uzavřena až okamžikem dodání Zboží, od okamžiku učinění Objednávky.
5. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ
5.1. Maloobchodní kupní ceny jsou uvedeny v Ceníku. Případné slevy jsou poskytovány na základě dosaženého obratu. Společnost si vyhrazuje právo na změny cen.
5.2. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti Kupní cenu určenou podle
Ceníku platného v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně
nedohodly jinak. V pochybnostech či sporech platí, že Kupující je povinen zaplatit
Kupní cenu uvedenou na faktuře/dodacím listu, který Kupující podepisuje při dodání
Zboží.
5.3. V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.
5.4. Společnost může použit k dodání Zboží Kupujícímu dopravce a to v případech
objednání zboží neregistrovaným zákazníkem. V takovém případě bude ke Kupní
ceně účtováno dopravné ve výši vyúčtované dopravcem Společnosti

5.5. Společnost je povinna Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je
obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.
.
6. SPLATNOST KUPNÍ CENY
6.1. Kupní cena je splatná okamžikem dodání Zboží Kupujícímu a to v hotovosti nebo
bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty na účet Společnosti
uvedený na faktuře/dodacím listu. Je-li mezi Společností a Kupujícím uzavřena
Rámcová smlouva o dodávkách zboží, je Kupní cena splatná dle podmínek
uvedených v příslušné Rámcové smlouvě o dodávkách zboží.
6.2. Je-li Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny je Společnosti oprávněna požadovat
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Kupní ceny za každý
kalendářní den prodlení. Svůj souhlas s tímto úrokem z prodlení potvrzuje Kupující
podpisem faktury/dodacího listu ohledně dodaného Zboží.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
7.1. Svým podpisem na faktuře/dodacím listu stvrzuje Kupující převzetí Zboží. Kupující je
povinen před podpisem faktury/dodacího listu Zboží řádně prohlédnout, zda nemá
kvantitativní a/nebo kvalitativní vady. Nebezpečí škody na Zboží přechází na
Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází
na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.
7.2. Kupující je oprávněn vrátit Společnosti nepoužité, kompletní a nepoškozené Zboží,
které je v původním nepoškozeném obalu, pokud předloží Společnosti originál
faktury/dodacího listu podepsaný Kupujícím, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne dodání
Zboží. Vrátí-li Kupující Zboží ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od data dodání Zboží,
vzniká mu nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny ve výši 100%.
8. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ
8.1. Na Zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některé sortimenty Zboží (výslovně označené Společností) je poskytována záruka kratší, jedná se především o starší neboli použité zboží, na které se ze zákona vztahuje záruka v délce maximálně 3 měsíců ode dne převzetí Zboží.
Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně Zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.

8.2. Záruka se nevztahuje a Společnost neodpovídá za vady Zboží, které mohl Kupující
zjistit při prohlídce Zboží dle čl. 7.1. Obchodních podmínek bezprostředně po dodání
Zboží.
9. VRATNÉ ZÁLOHY, ZÁLOHY NA KUPNÍ CENU
9.1. Společnost prodává některé Zboží ve vratných obalech, případně některé části Zboží
jsou vratné i po lhůtě dle čl. 7.2. Obchodních podmínek (dále jen „Vratná záloha“).
Vztahuje-li se na Zboží nebo obalový materiál Vratná záloha, je tato skutečnost
(včetně výše Vratné zálohy) uvedena na faktuře/dodacím listu a tato Vratná záloha je
připočtena ke Kupní ceně.
9.2. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení Vratné zálohy po splnění následujících
podmínek:
I. Kupující vrátil obal(y) (případně Zboží), na které se vztahuje Vratná záloha,
II. tento Obal(y) je/jsou v nepoškozeném stavu a v případě Zboží toto odpovídá
požadavkům výrobce stanoveným pro repasované díly, uvedeným v prodejní
dokumentaci Společnosti, a musí být vraceno v obalu výrobce,
III. Kupující řádně uhradil Vratnou zálohu ve lhůtě splatnosti,
IV. Kupující nemá vůči Společnosti žádné splatné závazky.
9.3. Společnost může při přijetí Objednávky na Zboží, které je nutno speciálně objednat u
dodavatele Společnosti požadovat pro Kupujícím zaplacení zálohy na Kupní cenu do
výše 50% konečné Kupní ceny.
10. NĚKTERÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ V E-SHOPU
10.1. Objednávku lze učinit rovněž prostřednictvím E-shopu na internetu.
10.2. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Kupující pravdivě veškeré předepsané údaje a
náležitostí uvedené v objednávkovém formuláři. Společnost je vždy oprávněna v
závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Kupní ceny, náklady na
přepravu a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci Objednávky učiněné
prostřednictvím E-shopu vhodným způsobem jako například písemně nebo faxem
(případně telefonicky). Objednávka učiněná prostřednictvím E-shopu se považuje za
neplatnou v případě, že Kupující odmítne tuto autorizaci požadovaným způsobem
provést.
10.3. Je-li Zákazník současně Spotřebitelem má právo v případě, že objednal Zboží
prostřednictvím E-shopu, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí
Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí
Kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo e-mailem na
info@autokomi.cz a Zboží doručí na své náklady zpět do provozovny Společnosti.
10.4.Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující
podmínky:
I. Zboží musí být v původním obalu,
II. Zboží musí být nepoužité,
III. Zboží musí být kompletní a nepoškozené. Společnost vrátí Kupujícímu Kupní
cenu po splnění výše uvedených podmínek do deseti dnů ode dne vrácení
Zboží. .
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje
byly Společností shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí
elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího a
účely informování o nových službách a produktech Společnosti a rozesílání
reklamních materiálů Společnosti. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze
Společnosti a jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním
partnerům, kteří zajišťují pro Společnost splnění závazků z Kupních smluv. Kupující
bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních
údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto
shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Společnosti žádat případně
opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných osobních údajů
nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu
může být nabízena/zasílána marketingová reklama Společnosti i prostřednictvím sítí
nebo služeb elektronických komunikací.
11.2. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních
údajů e-mailem na adresu info@autokomi.cz Svůj souhlas s výše uvedeným
zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním emailové
zprávy na adresu info@autokomi.cz